Výsledkom projektu bolo vytvorenie, naplnenie a spustenie web stránky Miestnej akčnej skupiny www.masbct.sk.

Ďalším výstupom bolo spracovanie pilotného elektronického sprievodcu, v ktorom sa MAS BCT predstavuje. Je vo formáte pdf a je umiestnený v sekcii na stiahnutie. Ďalšou aktivitou bola séria stretnutí, za účelom prípravy na nové programovacie obdobie 2014-2020 v rámci prístupu Leader/CLLD. V MAS sa zmenilo 9 starostov, takže nás čaká pre nich zoznámenie s činnosťou a poslaním MAS, ako aj rozšírením členskej základne.
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.