Dňa 14. 12. 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín na obecnom úrade v Považanoch. Hlavným bodom programu bolo schválenie spracovanej stratégie CLLD na obdobie 2016-2020.

Týmto sa slávnostne ukončil viac ako rok trvajúci proces prípravy stratégie rozvoja územia. Valné zhromaždenie ďalej schválilo ukončenie členstva 4 zakladajúcich mikroregiónov v miestnej akčnej skupine, počet členských obcí zostal nezmenený. Schválilo vstúpenie nových členov do združenia, schválilo zmenu stanov združenia v zmysle spracovanej stratégie. Týmto krokom sa ukončil proces prípravy MAS BCT na ďalšie obdobie. Valné zhromaždenie uložilo štatutárom zabezpečiť zmenu stanov na Ministerstve vnútra SR a uložilo manažérovi MAS podať stratégiu na Ministerstve pôdohospodárstva SR vrámci výzvy - 1MAS/PRV/2015, opatrenie 19, podpopatrenie 19.2. do 15.12.2015.
Všetkým našim členom, kolegom a spolupracovníkov ďakujeme za spoluprácu v tomto hektickom období a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku.