Dňa 14. 12. 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Beckov – Čachtice – Tematín na obecnom úrade v Považanoch. Hlavným bodom programu bolo schválenie spracovanej stratégie CLLD na obdobie 2016-2020.

Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín úspešne ukončila projekt zameraný na realizáciu aktivít podporujúcich rozvoj vidieka Trenčianskeho kraja prípravu stratégie CLLD v rámci prístupu Leader/CLLD na obdobie 2014-2020. Aktivity boli podporené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, prebiehali od októbra do decembra 2014.

MAS BCT bola úspešná pri získaní podpory z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala viac ako 2000 € na prípravu a spracovanie novej webstránky združenia (združenie ju doteraz nemalo) a spracovanie pilotného elektronického spravodaja na predstavenie MAS BCT.

MAS BCT ukončila projekt zameraný na propagačné aktivity. Združenie bolo úspešným prijímateľom v 15. Výzve na predkladanie žiadostí o získanie finančného príspevku z Fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskou úniou.